Auer + Weber + Assoziierte, Stuttgart

Bildungscampus 3, Geb. M + N, Heilbronn

Kronen Carré, Stuttgart

FhG – IBP Aufstockung Ost, Stuttgart