Auer + Weber + Assoziierte, Stuttgart

Bildungscampus 3, Geb. M + N, Heilbronn
Kronen Carré, Stuttgart
FhG – IBP Aufstockung Ost, Stuttgart
Bildungscampus 3, Geb. L, Heilbronn